לתחנת המידע
                                              תקנון הספריה

תקנון הספריה

תקנון הספריה

תקנון ספריית עזריאלי מכללה אקדמית   להנדסה ירושלים

התקנון   מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

קריאתו של התקנון הינו חובה למשתמש   בשירותי הספרייה: בכל מקרה של עבירה על התקנון, הספרייה תתייחס כאילו המשתמש   בשירותי הספרייה קרא אותו.

הנכם מתבקשים להיכנס לפורטל הספרייה   לקבלת הסברים מפורטים.

(הכניסה הינה דרך אתר המכללה).

1.   1. רקע ומטרה

ספריית עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (להלן:   "המכללה"), נועדה לסייע לתלמידי המכללה והמכינה הקדם אקדמית באספקת   מידע לצורך לימודיהם ולאפשר להם ללמוד בתנאים מועילים letter to write ויעילים. כמו כן הספרייה   מספקת לסגל המכללה בהוראה את הספרות הרלוונטית והמידע הדרוש, לשם העברת תכני   הלימוד כדבעי.

2.      2. שעות פעילות הספרייה

שעות הפעילות ייקבעו על ידי הנהלת המכללה. הודעה על שעות   הפעילות בתקופות השונות של שנה"ל תפורסם לסטודנטים

3.   3. אוסף הספרייה

בספרייה אוסף פתוח הכולל ספרי לימוד, כתבי-עת ומאגרי מידע   בנושאים הנלמדים במכללה. ניתן לעיין במקום או לשאול ספרים הביתה. כמו כן,   בספרייה ניתנים השירותים הבאים: סורק, כונן נייד לתקליטורים, מדפסת, מכונת צילום,   אוזניות ודיסק אונקיי להשאלה בין כתלי המכללה וגישה אלחוטית לאינטרנט.

4.   4. ועדת הספרייה

א.      ועדת הספרייה תתמנה על ידי סגן הנשיא לעניינים אקדמיים .

ב.      הרכב הוועדה:

איש                        איש סגל אקדמי בכיר –   יו"ר

                         סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

                         יו"ר ועדת הוראה

                 נציג מכל אחת ממחלקות הלימוד   במכללה, בעל תואר ד"ר.

           נציג מחלקת כספים

                 מנהל הספרייה

ג.          יו"ר הוועדה   ו/או סגן הנשיא לעניינים אקדמיים אחראים להציג בפני הוועדה שאלות המתעוררות   בנושאי הטיפול שבתחום סמכותה וליישם את החלטותיה.

ד.   וועדת הספרייה תתכנס   בהתאם לשיקול דעת יו"ר הוועדה ו/או סגן הנשיא לעניינים אקדמיים ובכל מקרה   לא פחות משני מפגשים בשנת לימודים אקדמית.

ה.      לכל אחד מחברי הוועדה יהא קול הצבעה   אחד. במקרה של שוויון קולות המצביעים, יכריע קולו של סגן הנשיא לעניינים   אקדמיים.

ו.          המניין   המינימאלי הדרוש לקיום דיון בוועדה הינו של 50% מחברי הוועדה בעלי זכויות   ההצבעה.

5.     5. סמכויות ועדת הספרייה

ועדת הספרייה תפעל בהתאם לתקציב אשר יוגדר לה על ידי מחלקת   כספים, ותהיה אחראית על הניהול האקדמי והאדמיניסטרטיבי של הספרייה, לרבות:

א.      אישור התקנון, שינויו, עדכונו,   תיקונו וכל פעולה דרושה אחרת בו.

ב.      החלטות על רכישת פריטים חדשים בהתאם   לתקציב הספרייה, לרבות גיבוש מדיניות רכש ותעדוף אקדמי של פריטים חדשים לרכישה.

ג.      קביעת נהלים והנחיות לטיפול באוסף הספרייה.

ד.      קביעת מדיניות השאלה לסגל ההוראה   וציבור הסטודנטים.

6.     6. איתור פריטים וחומר בספרייה

א.      צוות הספרייה עומד לרשות ציבור   הקוראים במתן סיוע והדרכה בחיפוש פריטים בספרייה. לסטודנטים בשנה א' ללימודיהם   יינתן בתחילת שנת הלימודים בוחן בקיאות במשאבי הספרייה. רק הצלחה בבוחן תאפשר   להם להתחיל לשאול ספרים. ניתן לקבל שירות גם באמצעות המייל והטלפון.

ב.      חיפוש עצמאי של חומר עיוני נדרש,   ניתן לבצע בקטלוג הממוחשב של הספרייה הנמצא באינטרנט בפורטל הספרייה. באמצעות   קטלוג זה אפשר לאתר ספר או נושא מסוים.

חיפוש יכול להתבצע באחת או יותר מהאפשרויות הבאות: על פי שם   המחבר, כותר הספר, מילות מפתח, סידרה ועוד; בתוצאת חיפוש חיובית הקטלוג הממוחשב   יציין אילו ספרים/עותקים מושאלים ואילו על המדף. למציאת הספרים שעל המדף, יש   להיעזר במספר המיון (על פי ספריית הקונגרס) והמיון המשני.

7.     7. כללי התנהגות בספרייה

א.      חובה לשמור על השקט בכל תחומי הספרייה.

ב.      חל איסור על החזרת ספרים למדפים באופן עצמאי. בגמר העיון בספרים   יש להשאירם על השולחן או על העגלה המיועדת לכך.

ג.       יש לשמור על הסדר והניקיון בספריה.

ד.       חל איסור על פגיעה בשלמות הספרים   וניקיונם. הפגיעה בשלמות חומר ספרייתי בכל דרך שהיא, לרבות תלישת דפים או   קימוטם, כתיבת הערות, או סימון כלשהו בספרים, בחומרים אחרים או בציוד וברכוש   הספרייה תטופל במלוא החומרה.

ה.      חל איסור על הפעלה ושימוש בטלפונים סלולאריים בשטח הספרייה.

ו.         חל איסור על אכילה ושתייה בשטח   הספרייה, למעט שתיית מים.

ז.        חל איסור על עישון בספרייה.

ח.      אין לשבת כאשר הרגליים מונחות על שולחן או כיסא.

ט.      על מנת לשמור על כבודם של המשתמשים בשירותי הספרייה ובמחשבים   בפרט, אין לעשות שימוש לא נאות באתרים המביכים את הנוכחים.

י.         חובה להישמע להוראות צוות הספרייה.   כל קורא המתבקש להזדהות ולמסור את פרטיו האישיים לצוות הספרייה, חייב לעשות כן.

8.     8. כרטיס קורא

                       א.          הזכאים להשתמש בשירותי הספרייה:

(1)    סטודנטים של המכללה, המכינה הקדם   אקדמאית, המכינות האחרות השונות,   סטודנטים מקורסי הכנה ובוגרי המכללה, בהסדר מוגדר של השאלת ספרים תמורת פיקדון שרק   סטודנטים לא מהמניין חייבים לשלם.

(2)     הסגל האקדמי והמנהלי של המכללה.

                       ב.           השאלת הספרים הינה אישית בלבד עם הצגת כרטיס   סטודנט/עובד או תעודת זהות (במקרים חריגים בלבד).

                        ג.           על הקורא להודיע למנהל הסטודנטים על   כל שינוי בפרטיו האישיים המופיעים בכרטיס, לרבות שינוי כתובת, מספר טלפון וכד'.

                       ד.          יש לדווח לספרייה על כל מקרה של   אובדן כרטיס סטודנט/עובד.

9.    9. השאלת ספרים

א.      היוצא   מהספרייה חייב לדווח לצוות הספרייה על כל ספר וחוברת אשר בידו. הוצאת חומר   מהספרייה מותרת רק על סמך ביצוע השאלה בת תוקף. בספרייה פועלת מערכת אלקטרונית   למיגון ספרים. קורא שיוציא בניגוד לנהלים ספר או כל פריט אחר מהספרייה, תישלל   ממנו באופן אוטומטי זכות ההשאלה עד להחלטת ועדת המשמעת.

ב.      השאלת   הספרים הינה אישית. חל איסור על העברת הפריט המושאל לכל אדם שאיננו השואל הרשום.

ג.       השואל   אחראי לפריט עד החזרתו לספריה, גם במקרים בהם הסטודנטים מחליפים בעותקים   שברשותם.

ד.       במקרים   מיוחדים, רשאית הספרייה לדרוש בחזרה ספרים עוד לפני תום מועד ההשאלה.

ה.      לא   ניתן לשאול שני עותקים של אותו פריט.

ו.           הספרייה לא תמסור לקורא פרטים על   קורא אחר או על פרטי השאלותיו.

10. מספר הפריטים המותרים בהשאלה   בו-זמנית

א.      סטודנטים   מן המניין רשאים להחזיק בו זמנית ברשותם עד לשבעה ספרים.

ב.      מהסטודנטים   הלומדים במכינה ייגבה צ'ק פיקדון על סך 150 ₪ והם יהיו רשאים להחזיק ברשותם עד   לשבעה ספרים במקביל , כולל ספרי חובה של המכינה. צ'ק בפיקדון ייגבה על ידי צוות   המכינה.

מהסטודנטים הלומדים ביחידה ללימודי   המשך ייגבה צ'ק פיקדון על סך 150 ₪ ויהיו רשאים להחזיק ברשותם עד לשני ספרים   במקביל.

ג.       חברי   הסגל רשאים להחזיק בו זמנית ברשותם עד 25 ספרים.

11.   תקופות ההשאלה

ספרים שמורים

א.      ספרים   המסומנים באמצעות מדבקה צהובה (הנקראים בהמשך 'הספרים הצהובים', הנם ספרים   שמורים (ספר זה הוא העותק הראשון של כל ספר המופיע בספרייה מעל לעותק אחד).   ספרים מסוג זה לא ניתנים להשאלה בשעות היום.

ב.      ניתנים   להשאלה בימים א' עד ה' מהשעה 19:00 עד השעה 10:00 למחרת; ביום ו' הספרים ניתנים   להשאלה מהשעה 12:00 עד ליום ראשון, בשעה 10:00; בערבי חג ההשאלה היא מהשעה 12:00   ועד למועד פתיחת הספרייה לאחר החג.

ג.       אין   אפשרות להארכת תקופת ההשאלה.

ב.          ספרי לימוד   רגילים   – מושאלים לתקופה של 4 ימים עד לשבועיים; תקופות ההשאלה הספציפיות   נקבעות על ידי מנהל הספרייה לפי הצורך בהתאם לביקוש ומספר העותקים הקיימים,   ומתעדכנות בקטלוג הספרייה באינטרנט.

ג.         כתבי עת – ניתן לשאול כתבי-עת שכרוכים   בכריכה קשה: ההשאלה לסטודנטים היא לשעתיים ולמרצים ליממה. כרכים כפולים ניתנים   להשאלה. כתבי עת שאינם כרוכים, לא ניתנים להשאלה.

ד.          ספרי יעץ – (מילונים, אנציקלופדיות, handbooks) אינם ניתנים להשאלה, אלא במקרים חריגים   ובאישור מנהל הספרייה.

ה.       עבודות גמר – אינן ניתנות להשאלה, אך אפשר לעיין   בהם באופן מקוון.

ו.            ספרי קריאה – מושאלים לתקופה של שבועיים עד   חודש; תקופות ההשאלה הספציפיות נקבעות על ידי מנהל הספרייה לפי הצורך בהתאם   לביקוש ומספר העותקים הקיימים, ומתעדכנות בקטלוג הספרייה באינטרנט.

ז.           אם לא צוין   אחרת, ההשאלה לחברי הסגל היא עד לסוף השנה האקדמית, ובתומה חייבים הם   להחזיר/לחדש את הספרים שברשותם. חבר סגל אשר הסתיימה תקופת מינויו במכללה חייב   בהחזרת הספרים מיד.

ח.          סטודנט רשאי   לפנות לספרייה בבקשה להזמין ספר המוחזק אצל חבר סגל לתקופה מסוימת.

 

12.   הארכת משך ההשאלה

א.      השאלתו של ספר תוארך באופן אוטומטי   על ידי מערכת הספרייה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים:

(1)     – הספר   אינו מוזמן על ידי קורא אחר.

(2)     – לא   קיימות הגבלות בכרטיס הקורא של המשאיל (ראה סעיף קנסות, הגבלות ועונשין).

ב.        במידה שאחד מן התנאים הנ"ל אינו מתקיים, תישלח לשואל הודעה בדואר האלקטרוני   של המכללה* בדבר אי הארכת משך ההשאלה.

* כל סטודנט חייב לבצע כניסה לתיבת   דוא"ל Office   365 של המכללה. שימו לב! תיבת הדוא"ל זמינה רק אחרי ביצוע   פתיחת חשבון משתמש. חובה להיכנס לתיבת דוא"ל זו, הודעות והתראות מהספרייה   נשלחות אך ורק לכתובת זו! בתיבה הנ"ל ניתן להגדיר העברת מיילים למייל   הפרטי.

13.   נהלי הזמנת ספרים

א.      הזמנת ספרים תיעשה על ידי הקורא   באמצעות האינטרנט או הטלפון או פניה לצוות הספרייה.

ספרים שמורים ניתנים להזמנה בימים א' עד ד' כל יום לאותו   היום, וביום חמישי ניתן להזמינם לסוף השבוע. הספרים השמורים לא ניתנים להזמנה   דרך האינטרנט.

עם הגעת הספר המוזמן, תישלח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני   לקורא המזמין. הספר ישמר עבורו שתי יממות למחרת יום הגעתו לספרייה. לאחר מכן   יועבר הספר למזמין הבא או שיוחזר למקומו הקבוע על המדף.

ד.      לא ניתן לבצע הזמנה של ספר לתאריך   מסוים.

אין להזמין ספר כשנמצאים עותקים פנויים על המדף, או אם עותק   אחר שלו כבר נמצא ברשות המזמין.

 

14.   נהלי החזרת ספרים

א.      על   כל הקוראים להחזיר את הספרים במועדם המדויק.

ב.      ניתן   להחזיר ספרים ישירות לצוות הספרייה. רק כאשר הספרייה סגורה, ניתן להחזיר ספרים   לתיבת ההחזרות הנמצאת מחוץ לספרייה (אנא הכניסו את הספרים כשגב הספר כלפי מטה   בכדי למנוע פגיעה בספר).

ג.       ספר   שמור יש להחזיר בימים א' עד ה' עד השעה 10:00 באותו יום בו הספר אמור להיות   מוחזר; אם מועד ההחזרה הוא ביום ו', על הספר להיות מוחזר לספרייה עד יום ו'   בשעה 09:00.

ד.       ספר   רגיל יש להחזיר בימים א' עד ה' עד לשעה 14:00 של תאריך החזרה. אם מועד ההחזרה   הוא ביום ו', על הספר להיות מוחזר לספרייה עד יום ו' בשעה 10:00. יש להחזיר   לספריה ספרים שאינם נמצאים בשימוש השואל. תזכורות על כך ישלחו מדי פעם על   ידי צוות הספרייה.

ה.      נסיעה   לחו"ל, שירות מילואים*, מחלה או כל סיבת היעדרות אחרת אינה פוטרת באופן   גורף את הקורא מהחזרת הספר במועדו, בכפוף לאמור להלן.

ו.           סטודנט   אשר משרת במילואים, שאל ספר מהספרייה ומחויב בהחזרתו בעת שהותו במילואים, יוכל   להחזירו עד  ארבעה ימים לאחר חזרתו   מהמילואים, ללא חיוב בקנס עם הצגת אישור על שירות מילואים.

השאלת   הספרים המבוקשים מאוד או שמספר העותקים מצומצם מאוד תיעשה לפי שיקול הדעת של   מנהל הספרייה .

ב.   תינתן עדיפות בהשאלת ספרים לסטודנט המשרת מעל 10 ימים בסמסטר.

15.   השאלה בין ספרייתית

שירות זה מיועד לספק ספרים וצילומים שאינם מצויים באוסף   הספרייה. הספרים המושאלים יושאלו למזמין בהתאם לתנאי הספרייה המספקת, אשר עשויים   לכלול גם תשלום של דמי טיפול.

ב.      איתור הספרים יכול להתבצע בעזרת   קטלוג  ULI ואיתור כתבי-עת מקטלוג ULS מפורטל הספרייה. אם ידוע לקורא   באיזה ספרייה הספר נמצא, ניתן לחפש בקטלוג הספציפי של אותה הספרייה.

סטודנטים מכל השנים רשאים להזמין מאמרים וספרים מכל הספריות   של כל האוניברסיטאות ומכל המכללות בארץ. יש לנסות לאתר את החומר הנדרש קודם   מספריות המכללות,  מאחר וקיים הסכם לפיו   המכללות מספקות את המאמר (במידה ויש להם) ללא תשלום, ושנית מספריות   האוניברסיטאות מכיוון שספריות האוניברסיטאות גובות כסף על כל מאמר וספר.   הסטודנטים יתבקשו לשלם על פי מדיניות של כל אוניברסיטה.

כל סטודנט של המכללה רשאי להירשם לספריות אוניברסיטאיות  תמורת תשלום (תינתן הנחה בגובה 25% מגובה   הסכום הרגיל). כמו כן, יש להמציא מכתב התחייבות מהמכללה.

סטודנט החפץ בכך, יפנה לצוות הספריה.

השאלת ספרים מספריות אקדמיות אחרות במסגרת הפרויקט  "עיר אקדמיה" – בכפוף לנהלי   הפרויקט.

להשאלה בין-לאומית אפשר לפנות לצוות הספריה.

16.   16. אחריות הקורא

ספר מושאל (לרבות ספרים מספריות זרות) או ספר שמעיינים בו   בספרייה נמצא באחריותו המלאה של הקורא, לרבות האחריות לשלמותו וניקיונו ומניעת   נזקים, כל עוד לא הוחזר לספרייה. יש לבדוק את הספר לפני השאלתו.

קורא שאיבד ספר או גרם נזק לספר מתבקש להודיע על כך לספרייה   לאלתר ועליו לספק ספר זהה במצב תקין במקום הספר שאבד או נפגם, או לחילופין, לשלם   את מחיר הנזק, כפי שיקבע על ידי מנהל הספרייה ואשר יהווה חיוב במחיר הספר, כולל   דמי טיפול (בהתאם לתעריפי הספרייה).

ד.      ספר שלא נמצא על המדף ומושאל לקורא,   יחשב כמושאל.

17.   קנסות והגבלות

א.      סטודנטים   המאחרים בהחזרת פריטים יחויבו בקנס בתעריפים המפורטים בטבלה שלהלן, הנקבעים על   ידי ועדת הספרייה ומעודכנים מעת לעת. תחנת המידע של סטודנט שאיננו מחזיר ספרים   שבאיחור, תיסגר אחרי שבוע עד החזרת הספרים לספרייה והסדר תשלום הקנס.

ב.      למנהל   הספרייה ישנה הסמכות שלא להטיל קנס, על אף שהסטודנט איחר בהחזרת הפריטים, וזאת   בנסיבות  כמפורט להלן:

1.       סיבה רפואית – כאשר תאריכי המחלה   תואמים את תקופת האיחור ומוגשת תעודת מחלה חתומה על ידי רופא.

2.       לידה – במקרה בהם תקופת האיחור   חופפת לשבועיים מיום הלידה.

3.       חתונה – כאשר תקופת האיחור מקבילה   לתקופה של שבוע מיום החתונה ומצורף צילום של תעודת נישואין.

4.       אבל – על פטירת קרוב מדרגה ראשונה   או שנייה.

5.       צו מילואים חריג.

6.       שירות מילואים רגיל – (ראו סעיף 14)

ג.         הקנסות ייגבו על ידי מנהל הספרייה,   ועל פי החישוב הקבוע בטבלה ללא    הפעלת שיקול דעת  לעניין   גובה הקנסות שלהלן, אשר יבוצע על כל פריט ופריט שהחזרתו התאחרה. זמנים בהם   הספרייה סגורה (שבתות, חגים, חופשות של מוסד הלימודים וכו') לא יבואו במניין   הימים לצורך חישוב זה.

ד.         באם קיבל הקורא הודעת תשלום טרם   עליית תעריפים של קנס פיגורים, ומועד התשלום חל לאחר עליית התעריפים, הקורא   יחויב בתשלום על פי התעריף החדש.

ה.        עד לתשלום הקנס יהיה הקורא מנוע   משירותי השאלה של פריטים אחרים, מהארכת מועד ההשאלה של פריטים המושאלים על ידו   ומכניסה לתחנת המידע.

ו.           במקרים של   עבירות חוזרות, איחורים אשר יש בהם פגיעה בכלל הסטודנטים, אי תשלום קנסות או אי   הצלחה בבוחן הספרייה, ידווח מנהל הספרייה לסגן הנשיא לעניינים אקדמיים, הרשאי, על   פי שיקול דעתו, למנוע מקורא שלא מילא חובותיו לספרייה קבלת שירותים ממזכירות   המכללה, לרבות עיכוב   פרסום ציונים, מתן אישורים ומניעת זכאות לתעודות. כמו כן ניתן יהיה להגיש תלונה   בעניין לוועדת המשמעת.

ז.          קורא אשר עם תום לימודיו   יהיה חייב לספרייה ספרים ו/או קנסות, לא יהיה זכאי לקבלת כל שירות מהמכללה,   לרבות אישור הזכאות לתואר.

ח.      תעריפי   הקנסות נכון ליום 8 באוגוסט 2014 הינם:

סוג     הפריט

גובה     הקנס

ספר מוזמן

10 ₪ לכל כל     יום איחור

ספר שמור ("צהוב")

10 ₪ לכל שעה     של איחור או חלק ממנה

ספר רגיל בתקופת בחינות,     כאשר הספר מוזמן על ידי קורא אחר.

50 ₪ לכל יום     של איחור

ספר רגיל בתקופת בחינות,     כאשר הספר מוזמן על ידי קורא אחר במקרה של בחינה עם חומר פתוח.

200 ₪ לכל יום     של איחור

ספר שמור ("צהוב")     בתקופת הבחינות

50 ₪ לשעת האיחור הראשונה ו-10 ₪ לכל     שעת איחור נוספת או חלק ממנה

 

18.   ועדת ערעורים

א.      קורא   אשר הוטל עליו קנס, או כל הגבלה אחרת מההגבלות המנויות בסעיף 17, לרבות החלטה של   סגן הנשיא לעניינים אקדמיים בהתאם לסעיף 17, יוכל לפנות לוועדת ערעורים ספרייתית   בעניין הקנס או ההגבלה אשר הוטלו עליו. במקרה של קנס – הפניה תבוצע רק לאחר   התשלום.

ב.      הרכב   הוועדה:       ראש הדיקנט    – יו"ר

  מנהל הספרייה

                                                    דיקן הסטודנטים של המכללה

                                                    מנהל מדור סיוע

                                                    יועץ המכללה

ג.       לכל   אחד מחברי הוועדה יהא קול הצבעה אחד. במקרה של שוויון קולות המצביעים, יכריע קול   יו"ר הוועדה.

ד.       המניין המינימאלי הדרוש לקיום דיון בוועדת הערעורים הספרייתית   הינו של 50% מחברי הוועדה בעלי זכויות ההצבעה.

ה.      הוועדה תדון בערעורים שבפניה על סמך טענותיו בכתב של   המערער, כפי שיפורטו בפנייתו, והמסמכים אשר יצורפו להם.

ו.           לוועדה ישנה הסמכות שלא להטיל קנס,   על אף שהסטודנט איחר בהחזרת הפריטים, מכל סיבה שהיא לרבות הסיבות המפורטות בסעיף   17.ב לעיל.

ז.          סיבות   כלכליות או אישיות אחרות – יש להגיש את הערעור בליווי   אישורים מתאימים המעידים על רמת ההכנסה של הקורא. בהפעלת שיקול דעתה, תביא ועדת   הערעור בחשבון את הקריטריונים הבאים: מצב משפחתי וכלכלי של הקורא, תקופת האיחור ומידת   המאמץ שעשה הקורא כדי להקטין את תקופת האיחור. ועדת הערעורים תתכנס בהתאם לשיקול   דעת יו"ר הוועדה ובהתאם לצורך.

ח.      הוועדה   תשיב בכתב לפונים באשר לקבלה או דחייה של הערעור.

ט.      החלטת   הוועדה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

 

19.   זכויות יוצרים

על פי הוראות חוק זכויות יוצרים חל   איסור מוחלט לצלם חלק ניכר מתוך יצירות שקיימות לגביהן זכויות יוצרים ללא קבלת   רשות מבעלי הזכויות. צילומים במסגרת טיפול הוגן ביצירה לשם לימוד עצמי, מחקר,   בקורת, סקירה או תמצית עיתונאית מותרים, וזאת רק במידה הדרושה לצורך אותה מטרה   בלבד.  הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה אשר לפי דעתה מפרה   זכויות יוצרים, בהתייעצות עם ועדת הספרייה.

 

20.   עדכון נהלים

א.        ועדת הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נהלי הספרייה על   פי צרכים משתנים.

ב.        על כל שינוי תפורסם הודעה בלוח המודעות של הספרייה ובאתר   האינטרנט של המכללה. על הקוראים להקפיד לעקוב אחר המידע המתפרסם.

21.   משמעות התקנון

הנהלת הספרייה רשאית, נוסף על הטלת   כל עונש שנקבע בתקנון הספרייה, להעביר את המקרה לבירור בפני הגורמים המוסמכים   לכך.

כל הפרה של תקנון הספרייה מהווה   עבירה על תקנון המשמעת, הניתנת לענישה בהתאם להליכים ולעונשים הקבועים בתקנון   המשמעת.

פרטי   התקשרות  –  צוות הספרייה:

גב' מארי בן ישי

מנהלת הספרייה

טלפון 02-6588042
או     שלוחה 8042

 marie@jce.ac.il

גב' דריה פולבוי

השאלות

טלפון 02-6588060

או שלוחה 8060

Dariapo@jce.ac.il

גב' קרול כץ

קיטלוג והשאלה בין     ספרייתית

טלפון 02-6588060

או שלוחה 8060

carolka@jce.ac.il